Bestyrelse

Bestyrelse  for Bigitta Festival 

Domprovst Anne Birgitte Reiter, Formand

Redaktør Torben Larsen, Næstformand  

Marie Louise Friderichsen Kasserer 

Ebbe Frahm, ”2010 Vin ad Libitum”, Repræsentant for erhvervslivet

Direktør Museum Lolland Falster Ulla Schaltz, Best.medlem 

Formand for Birgtta Foreingen Birgit Mikkelsen, Best.medlem 

 


Vedtægter 


§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er ”Birgitta Festival”

Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Lolland kommune.


§ 2 Formål

Stk. 1: Foreningen har til formål at Skabe fokus på Birgitta af Vadstena,                              klosterområdet ved Domkirken og Maribo som kulturby.


§ 3 Aktiviteter

Stk. 1: Foreningens aktiviteter består i afholdelse af ´Birgitta Festival” og                           aktiviteter relateret til denne.


§ 4 Medlemmer

Stk. 1: Den frivillige forening består af en kreds af personer, der ønsker at yde en             frivillig indsats til fordel for foreningens formål og den angivne målgruppe.


§ 5 Generalforsamlingen

Stk. 1: Foreningen dannes på den stiftende generalforsamling, og der afholdes                 herefter hvert år i 1. kvartal en årlig generalforsamling. Der indkaldes til                 generalforsamling mindst 14 dage før, den afholdes.


Stk.2: Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:


          a. Valg af dirigent Vedtægter for Birgitta Festival.  

 

          b. Formandens beretning. (Beretningen fremlægges

              til godkendelse af bestyrelsen. 

              Denne beskriver foreningens aktiviteter i det forgangne år, og hvordan 

              de opfylder foreningens formål.)

 

           c. Fremlæggelse af regnskab. (Regnskab for foregående år fremlægges til

               godkendelse)

 

           d .Valg af formand.

 

           e. Valg af næstformand

 

           f.  Valg af kasserer og sekretær samt øvrige tillidsposter.

 

           g. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant

 

           h . Eventuelt.

 

Stk.3: Alle beslutninger afgøres med simpelt flertal (én over halvdelen af de                    afgivne stemmer) og ved håndsoprækning.


§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen hvis 1/3 af                     foreningens medlemmer skriftligt forlanger det, eller hvis bestyrelsen                     beslutter det.


§ 7 Bestyrelse

Stk. 1: Der vælges en bestyrelse på 5-7 medlemmer og evt. suppleanter.                         Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand og                       kasserer samt øvrige tillidsposter. Kassereren holder løbende den øvrige               bestyrelse orienteret om foreningens økonomi.

Stk.1   Det ene bestyrelsesmedlem udgøres til enhver tid af en repræsentant fra               Maribo Domkirke.

Stk. 2. Tovholderen for ”Birgitta Festival” har sæde i bestyrelsen.


§ 8 Bestyrelsesmøder Vedtægter for Birgitta Festival 

Stk. 1: Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen mødes som                       minimum 2 gange årligt og ellers efter behov. Bestyrelsen indkaldes til i så             god tid som muligt med angivelse af en dagsorden for mødet.

Stk. 2: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum tre medlemmer er til stede             og beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal (én over halvdelen af de             afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Hvis der er stemmelighed                     vægter formandens stemme dobbelt.


§ 9 Økonomi

Stk. 1: Foreningen kan have indtægter fra eksempelvis:

            • offentlige tilskud

            • private sponsorer

            • fonde og puljer

            • overskud ved aktiviteter, som tilfalder foreningen og skal videreføres til                  kommende aktiviteter.

Stk. 2: Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud anvendes til det formål,             tilskuddet er givet til.

Stk. 3: For bestyrelsen gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.                           Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske                               forpligtigelser.


§10 Regnskab og revision

Stk. 1: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2: Bestyrelsen er ansvarlig for budget og regnskab.

Stk. 3: Foreningens regnskab føres af kassereren og revideres af den revisor,                   der vælges på generalforsamlingen. Vedtægter for Birgitta Festival 


§ 11 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden og kassereren, når det gælder                             underskrivelse af kontrakter mm. I formandens fravær tegnes foreningen               af næstformanden og kassereren.

Stk.2:  Projektleder (tovholder), må foretage de disponeringer, der er nødvendige             for den daglige drift og produktion af ”Birgitta Festivalen”, herunder indgå               kontrakter på vegne af ”Birgitta Festivalen”.

Stk. 3: Større Indkøb og salg af udstyr og inventar samt optagelse af lån skal                   godkendes af den samlede bestyrelse.


§ 12 Vedtægtsændringer

Stk. 1: Vedtægterne kan ændres ved at et ændringsforslag fremsættes skriftligt               på en generalforsamling og vedtages ved almindelig flertalsafstemning på             samme generalforsamling.


§ 13 Foreningens opløsning

Stk. 1: Foreningen opløses, når ”Birgitta Festivalen” stopper sine aktiviteter.

Stk. 2 generalforsamlingen ved at mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt har stemt            herfor.

Stk. 3: Ved opløsning af foreningen skal et evt. overskud gå til foreninger, der har             lignende formål.

Stk. 4: Ved ophævelse af foreningen uddeles foreningens formue til kulturelle                   formål i Lolland kommune.


§ 14 Datering Vedtægter for Birgitta Festival 5 Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 14. december 2018

Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 14. december 2018.